Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Δυναμική του Ελληνικού Δημόσιου Χρέους και Γιατί η Χρεοκοπία Δεν Αποτελεί Επιλογή

'Αρθρο πρώτο: η δυναμική εξέλιξης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και οι αναγκαίες προσαρμογές υπό διάφορα σενάρια ανάπτυξης. 'Αρθρο δεύτερο: γιατί η χρεοκοπία έχει μεγαλύτερο κόστος για την Ελλάδα έναντι οποιασδήποτε επώδυνης προσαρμογής, και οι δυνατότητες ασκήσεως οικονομικής πολιτικής εντός της ΟΝΕ.