Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Ανεργία στην Ελλάδα: Η Μακροχρόνια Πρόκληση

Αποτελεί κοινή πεποίθηση, τόσο στην οικονομολογική κοινότητα όσο και στους ασκούντες την οικονομική πολιτική, ότι η πρόκληση για την ελληνική οικονομία κατά την διάρκεια των επόμενων δέκα ετών θα είναι η ταχεία μείωση του ποσοστού ανεργίας σε επίπεδα που να προσεγγίζουν τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην ΕΕ-15 το ποσοστό ανεργίας το 4ο τρίμηνο του 2013 ήταν 10,8%). Ο κινητήριος μοχλός για τη μείωση της ανεργίας πρέπει να είναι η εμπέδωση ενός νέου υποδείγματος εφικτής και συνάμα διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, το οποίο παράλληλα θα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και ισορροπία...