Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία και η συμβολή της στην εγχώρια οικονομία

Η ελληνική ναυτιλία κατέχει ηγετική θέση στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και αποτελεί μαζί με τον τουρισμό τους δύο βασικότερους πυλώνες των ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών. Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται οι κυριότερες εξελίξεις της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, η εξέλιξη των καθαρών εισπράξεων από τις θαλάσσιες μεταφορές και οι προοπτικές των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν τις εισπράξεις αυτές. Στη συνέχεια, γίνεται εκτίμηση της μελλοντικής πορείας των ναύλων. Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές και τις προοπτικές για την αύξηση του μεγέθους του ελληνικού στόλου, εκτιμάται η εξέλιξη των καθαρών εσόδων από την ποντοπόρο ναυτιλία τα επόμενα δύο χρόνια. Οι εκτιμήσεις της μελέτης για τα μελλοντικά έσοδα από την ποντοπόρο ναυτιλία επιβεβαιώνουν τη συμβολή του κλάδου στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.