Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Πραγματική Σημασία της Εξωστρέφειας και των Μεταρρυθμίσεων

Η μελέτη, αφού κάνει μία σύντομη περιγραφή της δομής και των στόχων του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, αναλύει, αφ’ ενός μεν, τον σχετικό ρόλο και τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής, αφ’ ετέρου δε, τον σχετικό ρόλο και συνέπειες των διαρθρωτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για λόγους τόσο εσωτερικής δομής του προγράμματος, όσο και μίας σειράς δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά την εκτέλεση, το βάρος έπεσε στο πρώτο σκέλος, με αποτέλεσμα, πρώτον, μία βαθύτερη του αναμενομένου ύφεση και, δεύτερον, μία καθυστέρηση στην θέσπιση των αλλαγών που είναι απαραίτητες για την έξοδο από την κρίση και, κυρίως, για την επιβίωση, στο μέλλον, της ελληνικής οικονομίας στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα...