Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικοδομική Δραστηριότητα και οι Προσδοκίες των Νοικοκυριών και των Κατασκευαστών

• Ο σχεδιασμός των νοικοκυριών για αγορά/ανέγερση κατοικίας τους επόμενους 12 μήνες, αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της οικοδομικής δραστηριότητας.
• Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της οικοδομικής δραστηριότητας είναι και το τρέχον επίπεδο των παραγγελιών, όπως τις μετρούν οι κατασκευαστές.
• Το μακροοικονομικό περιβάλλον λειτουργίας που περιγράφεται από το ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ και το μηνιαίο Euribor αδυνατούν να εξηγήσουν τις διακυμάνσεις της οικοδομικής δραστηριότητας.
• Η ανεπαρκής ζήτηση, οι χρηματοδοτικές δυσκολίες και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, μεμονωμένα φαίνεται να επηρεάζουν την οικοδομική δραστηριότητα αλλά η σχέση αυτή επισκιάζεται από το τρέχον επίπεδο των παραγγελιών και το σχεδιασμό των νοικοκυριών.