Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιδιωτικοποιήσεις και η επίδρασή τους στις τράπεζες

• Οι ιδιωτικοποιήσεις ως πηγή εσόδων του προϋπολογισμού έχουν διπλάσιο ειδικό βάρος στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωζώνη.
• Στην Ελλάδα τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών κατέχουν σημαντικό μερίδιο στα συνολικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις. Είναι τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρά το μικρό συγκριτικά μέγεθος του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.
• Θετική είναι η εμπειρία των τραπεζικών ιδιωτικοποιήσεων, καθώς βελτιώνουν τους οικονομικούς δείκτες.
• Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών των ιδιωτικών τραπεζών στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από αυτή των τραπεζών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.
• Οι προς ιδιωτικοποίηση τράπεζες πωλήθηκαν σε υψηλή τιμή σε σχέση με τη λογιστική τους αξία, 2,2 φορές, γεγονός που αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.