Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς

• Εφαρμόζουμε ένα υπόδειγμα παρούσας αξίας για να εκτιμήσουμε ένα επίπεδο δίκαιης αποτίμησης της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα.
• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων κατά την τελευταία 10-ετία κρίνονται απόλυτα φυσιολογικές για μια αγορά στην οποία τα μακροχρόνια αποπληθωρισμένα επιτόκια έχουν μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
• Παρότι τα ενοίκια έμειναν σταθερά σε πραγματικούς όρους κατά την τελευταία 10-ετία, η μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε μια σημαντική αύξηση της παρούσας αξίας των ενοικίων και, ως αποτέλεσμα, των τιμών των ακινήτων.
• Κατά συνέπεια, η αγορά κινήθηκε από θεμελιώδη μεγέθη και όχι από μια κερδοσκοπική φούσκα.