Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

«Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας: Πηγές, Προοπτικές και ο Ρόλος των Επενδύσεων και των Εξαγωγών»

Η μελέτη αναλύει τους παράγοντες μέσα από τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η αναπτυξιακή προοπτική στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Εκτιμώνται οι ρυθμοί μεγέθυνσης των επενδύσεων και των εξαγωγών που απαιτούνται ώστε να αντισταθμιστεί η προβλεπόμενη στο Μνημόνιο συγκράτηση της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης και να επιτευχθούν ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ οι οποίοι διασφαλίζουν την πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για την επόμενη πενταετία, οι ρυθμοί αυτοί είναι πολύ απαιτητικοί. Εάν οι αναγκαίες προσαρμογές κατανεμηθούν σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μπορούν να είναι πιο βαθμιαίες αλλά και πιο δομικές. Μια σειρά διαρθρωτικών και κλαδικών μεταβολών για την υπέρβαση των συσσωρευμένων στρεβλώσεων περιγράφονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.