Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο Ρόλος των Προθεσμιακών Συμβολαίων Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου στην Κρίση του 2008 στις ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοσιονομική Κρίση του 2010

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η ανοδική πορεία του περιθωρίου βάσης οφείλεται σε μια σειρά από μακροοικονομικούς παράγοντες όπως α) οι συνεχείς υποβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου χρέους του Ελληνικού Δημοσίου, β) ο κίνδυνος εκδήλωσης πιστωτικού γεγονότος μεσοπρόθεσμα εξαιτίας του υπερβολικού δημόσιου χρέους, και γ) οι αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του δημοσίου χρέους. Ο συντελεστής προσδιορισμού (R-Squared) της παλινδρόμησης των μακροοικονομικών παραγόντων στο περιθώριο βάσης δείχνει ότι περίπου 60% της μεταβλητότητας του περιθωρίου βάσης μπορεί να εξηγηθεί από μεταβολές των μακροοικονομικών παραγόντων – εξαρτημένων μεταβλητών. Συνεπώς, το περιθώριο υποστήριξης απόψεων σχετικά με τη χρήση κερδοσκοπικών μεθόδων μέσω των ΠΣΑΠΚ μειώνεται σημαντικά.