Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δράσεις για ένα λιγότερο προ-κυκλικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το άρθρο εξηγεί πως η συμπεριφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα μπορεί να μεγεθύνει τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, το οποίο στη συνέχεια ανατροφοδοτεί μία ακόμα πιο ακραία συμπεριφορά. Είκοσι παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στην προ-κυκλικότητα εξετάζονται, καθώς και εργαλεία πολιτικής που χρησιμοποιούνται για τον μετριασμό της κυκλικότητας. Τα συμπεράσματα υποστηρίζουν την άποψη ότι οι χρησιμοποιούμενες πολιτικές δεν μπορεί να είναι αμιγώς μακροοικονομικές ή χρηματοοικονομικές αλλά μείγμα αυτών. Για μία αποτελεσματική ρύθμιση, είναι σώφρον να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής και όχι μόνο τα πιο συνήθη. Η πολυσχιδία των στόχων πολιτικής –ρυθμιστικοί, νομισματική, δημοσιονομικοί και άλλοι- επιβάλλει πολυσχιδία εργαλείων πολιτικής.