Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προς Ένα Νέο Ελληνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο: Επενδύσεις και Εξωστρέφεια

• Το ελληνικό υπόδειγμα ανάπτυξης το οποίο βασίστηκε στην εσωτερική ζήτηση προκάλεσε μακροοικονομικές ανισσοροπίες και στρεβλώσεις που το καθιστούν μη διατηρήσιμο
• Τα δίδυμα ελλείμματα είναι η κορυφαία εκδήλωση της αλυσιτέλειας του συνδυασμού χαμηλή ανταγωνιστικότητα - υψηλή κατανάλωση
• H επίτευξη σταθεροποίησης και ανάπτυξης επιβάλλει την ταυτόχρονη επιδίωξή τους με μία στρατηγική διαρθρωτικών αλλαγών για την αύξηση της παραγωγικότητας
• Θα χρειαστεί μία εργώδης και μακροχρόνια προσπάθεια μετασχηματισμού για τη μετάβαση σε ένα μεταβιομηχανικό πρότυπο οικονομίας της γνώσης και της υψηλής προστιθέμενης αξίας