Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μία προσομοίωση για τη Μεταβολή του ΑΕΠ της Κύπρου Κατά τα Έτη 2013-2014

Αυτό το σημείωμα επιχειρεί μία εκτίμηση της εξέλιξης του πραγματικού ΑΕΠ της Κύπρου για τα έτη 2013 και 2014. Ποσοτικοποιούνται οι τάσεις των επιμέρους συστατικών του ΑΕΠ επί τη βάσει οικονομικών προσδιοριστικών παραγόντων και, μέσω αυτών, εξάγεται η πρόβλεψη για το συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. Δεδομένης της εξαιρετικής φύσεως των εξελίξεων τις οποίες αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία, αντισυμβατικές προσεγγίσεις έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί μία πρόβλεψη. Αυτή η πρόβλεψη είναι προκαταρκτική και υπόκειται σε ασυνήθεις κινδύνους λόγω του γεγονότος ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των Κυπριακών αρχών και των επίσημων δανειστών δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς και λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας κρίσιμων στοιχείων...