Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ένα εκ των βασικών αποτελεσμάτων της ελληνικής μεγάλης ύφεσης (the Greek Great Depression) ήταν η σημαντική αλλαγή της σύνθεσης του ΑΕΠ.
  • Το μερίδιο (% ΑΕΠ) της ιδιωτικής κατανάλωσης ενισχύθηκε κατά +5,1 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ), ήτοι από 64,8% το 2007 στο 69,9% το 2015, της δημόσιας κατανάλωσης μειώθηκε οριακά κατά -0,4 ΠΜ (από 20,5% στο 20,1%), του ακαθαρίστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου συρρικνώθηκε κατά -14,5 ΠΜ (από 26,0% στο 11,5%), των εξαγωγών αυξήθηκε κατά +9,4 ΠΜ (από 22,5% στο 31,9%) και των εισαγωγών μειώθηκε κατά -3,2 ΠΜ (από 35,0% στο 31,8%).