Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν ετήσια πτώση -6,1% ή -€3,2 δις το 2016. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατά 90,6% από τις υπηρεσίες και κατά 9,4% από τα αγαθά.
  • Στην πλευρά των εισαγωγών καταγράφηκε ετήσια μείωση -4,2% ή -€2,2 δις το 2016. Ο τομέας των αγαθών είχε αρνητική συνεισφορά της τάξης των -€949,8 εκατ. και το αντίστοιχο μέγεθος για τις υπηρεσίες ήταν -€1,3 δις.
  • Βάσει των προαναφερθέντων μεταβολών, το ισοζύγιο αγαθών αυξήθηκε – σε ετήσια βάση – κατά €649,4 εκατ. και το ισοζύγιο υπηρεσιών μειώθηκε -€1,6 δις.