Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Η παραγωγικότητα της εργασίας (labour productivity) – ένα μέτρο του βαθμού αποτελεσματικότητας της χρήσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας - ορίζεται ως ο λόγος του πραγματικού προϊόντος, δηλαδή του πραγματικού ΑΕΠ, ως προς το φυσικό μέγεθος της συνεισφοράς του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας (labour input).
  • Το πραγματικό προϊόν ανά ώρα εργασίας ενισχύθηκε σε ετήσια βάση 2,3% το 1ο τρίμηνο 2017 από 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο.
  • H αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο 2017 προήλθε (προσέγγιση υπό το πρίσμα της προσφοράς) από την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας και της απασχόλησης. Οι ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο είχαν αρνητική συνεισφορά καθώς κινήθηκαν πτωτικά.