Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Tα τελευταία 6 τρίμηνα η σωρευτική μεγέθυνση στην Ελλάδα ανήλθε σε 6,1%, σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη στην Ευρωζώνη (1,9%). Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζουμε μια σύντομη ανάλυση των παραγόντων που ερμηνεύουν την προαναφερθείσα υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι του μεγαλύτερου εμπορικού της εταίρου, ήτοι της Ευρωζώνης. Επικεντρωνόμαστε στις συνιστώσες της ζήτησης και στους κλάδους της παραγωγής.