Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Oι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, στηριζόμενες στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, των βιομηχανικών και χημικών προϊόντων και των τροφίμων, αποτέλεσαν βασικό μοχλό ενίσχυσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 2018. Για το 2019 υπάρχει προβληματισμός λόγω της αναμενόμενης επιβράδυνσης του ρυθμού μεγέθυνσης της ΕΕ-28