Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των ετήσιων εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζουμε και αναλύουμε τη συμμετοχή της απασχόλησης, των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο και της παραγωγικότητας της εργασίας στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας το 2023. Αποδεικνύεται ότι οι συνιστώσες της απασχόλησης και των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 2,0% το 2023, ενώ ακολούθησε με σχετικά χαμηλή θετική συμβολή η συνιστώσα της παραγωγικότητας της εργασίας.