Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στα τρία γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Κατανόηση Κειμένου) της αξιολόγησης PISA χειροτερεύουν με την πάροδο του χρόνου, ενώ αυτές που επιτυγχάνουν στην αξιολόγηση του 2022 είναι οι χαμηλότερες από την έναρξη συμμετοχής της Ελλάδας στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ωστόσο, μέρος αυτής της επίδοσης δικαιολογείται από την εμφάνιση της πανδημίας που επηρέασε αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Πτώση των επιδόσεων παρατηρείται και στην περίπτωση του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ αλλά η πτώση είναι πολύ ισχυρότερη στην περίπτωση της Ελλάδας. Επιπλέον, αυξάνεται με το χρόνο το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και στα τρία γνωστικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα το 2022 περίπου οι μισοί μαθητές να επιτυγχάνουν ανεπαρκείς επιδόσεις στα Μαθηματικά και περίπου 4 στους 10 στις Φυσικές Επιστήμες και στην Κατανόηση Κειμένου. Εξάλλου, μειώνεται και το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών με εξαιρετικές επιδόσεις όπου στα δύο από τα τρία γνωστικά αντικείμενα (Φυσικές Επιστήμες, Κατανόηση Κειμένου) η μείωσή του είναι ισχυρότερη από τη μείωση που παρουσιάζεται στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, αν και φαινομενικά περιορίζεται η διαφορά των επιδόσεων μεταξύ μαθητών που ανήκουν στα ανώτερα και κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των επιδόσεων των μαθητών της πρώτης κατηγορίας συγκριτικά με τη μείωση των επιδόσεων των μαθητών της δεύτερης κατηγορίας.