Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η δημοσίευση του συνόλου των παρατηρήσεων πολλών δεικτών υψηλής συχνότητας όπως η παραγωγή στη βιομηχανία, οι πωλήσεις στο εμπόριο και το οικονομικό κλίμα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το 3ο τρίμηνο 2021, έστω και με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Οι πιέσεις στο μέτωπο της πανδημίας και των τιμών δημιουργούν κινδύνους για την επίδοση της οικονομίας στο επόμενο χρονικό διάστημα.