Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η καλύτερη του αναμενομένου επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 1ο τρίμηνο 2021, τα θετικά μηνύματα που εκπέμπουν οι δημοσιευθέντες δείκτες υψηλής συχνότητας για το 2ο τρίμηνο 2021 και η αναμενόμενη εισροή των πρώτων κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης ερμηνεύουν σε έναν βαθμό τις τρέχουσες αναθεωρήσεις επί τα βελτίω των εκτιμήσεων πολλών οργανισμών, τόσο εγχώριων όσο και από την αλλοδαπή, για την ανάπτυξη το 2021. Εντούτοις, εστίες αβεβαιότητες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 συνεχίζουν να υφίστανται.