Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία το 3ο τρίμηνο 2016 – Αγκάθι ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας

• Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2017 (ΠΚΠ2017), ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2016 προβλέπεται στο -0,3%.
• Αυτό το μέγεθος είναι παρόμοιο με τις εαρινές εκτιμήσεις της ΕΕ και δυσμενέστερο σε σχέση με τις πρόσφατες προβλέψεις του ΔΝΤ για οριακή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά +0,1%.
• Για να επαληθευτεί η πρόβλεψη του ΠΚΠ2017 ή του ΔΝΤ θα πρέπει το 2ο εξάμηνο 2016 να καταγραφεί θετικός ρυθμός μεγέθυνσης της τάξης του +0,4% (+€384,59 εκατ. σε σταθερές τιμές) ή +1,1% (+€985,51 εκατ.).
• Οι δείκτες βασικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεταβλητών παρουσιάζουν μεικτή εικόνα το 3ο τρίμηνο 2016.