Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επί τα βελτίω αναθεώρηση των προβλέψεων της ΕΕ, ωστόσο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε χαμηλό 32 μηνών

• Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της ΕΕ ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο -0,3% το 2016 και στο 2,7% το 2017
• Σε ότι αφορά την πορεία των επί μέρους συνιστωσών του ΑΕΠ (προσέγγιση δαπάνης) οι αναμενόμενοι πραγματικοί ρυθμοί μεταβολής για το 2016 και το 2017 είναι οι εξής (εαρινές προβλέψεις): ιδιωτική κατανάλωση -0,4% και 1,8%, δημόσια κατανάλωση -0,5% και -0,1%, ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου -0,9% και 11,6%, εξαγωγές 0,5% και 4,2% και εισαγωγές -0,1% και 3,8%
• Στο πεδίο των στοιχείων (δείκτης PMI Απριλίου 2016, πωλήσεις λιανικού εμπορίου Φεβρουαρίου 2016, δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή Απριλίου 2016) τα μηνύματα δεν ιδιαίτερα είναι ενθαρρυντικά