Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα οικονομετρική μελέτη αναλύει την εξέλιξη των προβληματικών δανείων στους ισολογισμούς των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων την περίοδο πριν και μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Αξιοποιώντας μια νέα βάση δεδομένων, η μελέτη αναδεικνύει σειρά ευρημάτων βαρύνουσας σημασίας για τους προσδιοριστικούς παράγοντες των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα καθώς και τις δυνητικές τους επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και την σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.