Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η αρνητική μεταβολή των αποθεμάτων και η πτώση των εξαγωγών οδήγησαν σε συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2015

• Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο 2015 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω. Πιο αναλυτικά διαμορφώθηκε στο -0,69% από -1,97% (εκτιμήσεις 12/2/2016)
• Για το σύνολο του 2015 ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο -0,23% από 0,65% το 2014
• Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε 0,29% (2015), η δημόσια κατανάλωση σημείωσε οριακή συρρίκνωση -0,02%, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου μειώθηκε -13,14%, ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου κατέγραψε αύξηση 0,70%, η ετήσια μεταβολή των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο -3,80% και η αντίστοιχη των εισαγωγών στο -6,85%