Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και αύξηση των συνολικών ωρών απασχόλησης στο 3ο τρίμηνο 2015

• Η ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας ήταν -4,42% το 3ο τρίμηνο 2015.
• Οι συνολικές ώρες απασχόλησης σημείωσαν αύξηση 3,50% το 3ο τρίμηνο 2015. Αυτό το μέγεθος προήλθε από την ενίσχυση της απασχόλησης (σε όρους ατόμων) 1,88%, και από την αύξηση των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο 1,62%.
• Υπό το πρίσμα της προσφοράς παρατηρούμε ότι η ύφεση του 3ου τριμήνου 2015, -0,92%, ήταν προϊόν μείωσης της παραγωγικότητας της εργασίας και όχι συρρίκνωσης των ωρών απασχόλησης. Τουναντίον, η τελευταία μεταβλητή κατέγραψε αύξηση και αντιστάθμισε σε σημαντικό βαθμό την πτώση του πραγματικού ΑΕΠ.