Προσχέδιο προϋπολογισμού 2016Εκτιμώντας την υφεσιακή επίπτωση των νέων δημοσιονομικών μέτρων | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προσχέδιο προϋπολογισμού 2016Εκτιμώντας την υφεσιακή επίπτωση των νέων δημοσιονομικών μέτρων

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί ποσοτικοποίηση των δυνητικών υφεσιακών επιπτώσεων του νέου πακέτου δημοσιονομικών μέτρων που παρουσιάζονται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού και τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τους επίσημους δανειστές στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας για έτη 2015-2016. Η μελέτη βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρικές εκτιμήσεις μας σχετικά με το μέγεθος και την εξέλιξη των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών της Ελλάδας σε περιόδου οικονομικής μεγέθυνσης και ύφεσης, καθώς και σε σειρά άλλων παραδοχών για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις των νέων μέτρων λιτότητας.