Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κανόνες, αξιόπιστες πολιτικές και ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων έτσι ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας

• Οι πολιτικές προσαρμογής που εφαρμόστηκαν στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν οφέλη όπως η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
• Ωστόσο καταγράφηκε σημαντική απώλεια σε όρους κοινωνικής ευημερίας. Οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας μειώθηκαν κατά -29,19 δις (-34,32%) ευρώ και το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα κατά -41,51 δις ευρώ (-29,54%).
• Το ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι να διατηρηθούν τα προαναφερθέντα οφέλη και παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν τα πολύ σημαντικά συσσωρευμένα κοινωνικά κόστη (π.χ. η αύξηση του ποσοστού ανεργίας).