Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αύξηση των Επενδύσεων και της Εξωστρέφειας Δημιουργούν Ένα Μακροχρονίως Βιώσιμο Υπόδειγμα Οικονομικής Μεγέθυνσης

• Σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-15 η ελληνική οικονομία δαπανά μεγαλύτερο μέρος – κατά 8,44 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) - του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος (ΠΑΕΕ) της για καταναλωτικές χρήσεις.
• To άθροισμα των εγχώριων συναλλαγών για εξαγωγές (26,90%) και εισαγωγές (28,33%) ως ποσοστό του ΠΑΕΕ είναι κατά 27,4 ΠΜ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του μέσου όρου της ΕΕ-15 (εξαγωγές 43,21 και εισαγωγές 39,42%).
• Πτώση του μεριδίου (% ΠΑΕΠ) της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 11,67 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) και αύξηση των μεριδίων των επενδύσεων και των εξαγωγών κατά 7,66 και 12,35 ΠΜ αντίστοιχα ενισχύουν την βιωσιμότητα της μελλοντικής αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.