Ενθαρρυντικά σημάδια από τη σημαντική επιβράδυνση στη μείωση της κατανάλωσης και από την αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενθαρρυντικά σημάδια από τη σημαντική επιβράδυνση στη μείωση της κατανάλωσης και από την αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών

• Aπo την πλευρά της δαπάνης (ΑΕΠ) η κατανάλωση και οι εξαγωγές αποτέλεσαν τις βασικές συνιστώσες για την επιβράδυνση της ύφεσης (-0,27%)
• Η συνεισφορά των εξαγωγών στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης των 1,97 ποσοστιαίων μονάδων
• Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του 2ου τριμήνου του 2013, ήτοι 28,21 δις ευρώ (σταθερές τιμές 2005)