Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη παρέχει μια πρωταρχική εκτίμηση σχετικά με την επιτευξιμότητα των δημοσιονομικών στόχων του παρόντος προγράμματος προσαρμογής και αναλύει την εξέλιξη των χρηματοδοτικών αναγκών και των πηγών χρηματοδότησης της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο 2013-2016. Επίσης, εξετάζει κάποιες σημαντικές πτυχές της δέσμευσης των ευρωπαίων εταίρων - όπως αυτή αποτυπώνεται στην επίσημη δήλωση του Eurogroup της 26/27ης Νοεμβρίου 2012 - σχετικά με την παροχή επιπλέον διευκολύνσεων προς την Ελλάδα (OSI) με στόχο την περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη αυτή είναι η δημιουργία ετήσιων πρωτογενών πλεονασμάτων και η εκπλήρωση των συμφωνηθέντων στόχων του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής.