Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τις ενδεχόμενες μακροοικονομικές επιπτώσεις του Brexit για το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.), την παγκόσμια οικονομία και την Ελλάδα. Η μελέτη αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση ενός πολύπλοκου θέματος που περιβάλλεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας όσον αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων, το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας μεταξύ του Η.Β. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διμερών συμφωνιών που θα προκύψουν μεταξύ του Η.Β. και τρίτων (εκτός Ε.Ε.) χωρών.