Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πιθανή η παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ μέσω πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, καθώς η καθοδήγηση για την μελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΚΤ (forward guidance) δεν πείθει τις αγορές

Στη μελέτη σχολιάζονται οι λόγοι που το forward guidance της ΕΚΤ δεν πείθει και πιθανές ενέργειες της ΕΚΤ για την διατήρηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα. Μια σειρά παραγόντων οδηγεί τους επενδυτές να αναμένουν υψηλότερα μελλοντικά επιτόκια βραχυχρόνιου δανεισμού από αυτά που η ΕΚΤ θεωρεί ότι συνάδουν με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν α) η έλλειψη ισχυρής δέσμευσης από την ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα για ικανό χρονικό διάστημα,..