Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007 και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία «Pacific Investment Management Company LLC» (εφεξής «PIMCO»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η PIMCO, κατήλθε στις 12.02.2020 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»).
  2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία PIMCO, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η PIMCO, κατήλθε στις 13.02.2020 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνωστοποίηση της PIMCO:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από

κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από κρίσιμο όριο

PIMCO

PIMCO Tactical Opportunities Master Fund Ltd.

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Funds: Global Investors Series plc, Strategic Income Fund

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Funds: Global Investors Series plc, Income Fund

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

LVS II SPE XXXI LLC

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Bermuda Trust II: PIMCO Bermuda Income Fund (M)

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO RAE Emerging Markets Fund LLC

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Equity Series: PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Funds: Global Investor Series plc, PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Equity Series: PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Global Credit Opportunity Master Fund LDC

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

LVS III LP

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

PIMCO

 

PIMCO Funds: Global Investors Series plc, PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund

Κάτω του 5%

---

Κάτω του 5%

 

Η PIMCO είναι σύμβουλος επενδύσεων, καταχωρημένη στα μητρώα και υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. σύμφωνα με το Νόμο για τους Επενδυτικούς Συμβούλους του 1940 και παρέχει επενδυτικές συμβουλές και διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια (investment funds).

Όλες οι μετοχές της Eurobank που αναφέρονται στη γνωστοποίηση της PIMCO ανήκουν στα επενδυτικά κεφάλαια που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία διαχειρίζεται η PIMCO.

Υπό την ιδιότητά της ως σύμβουλος ή διαχειριστής επενδύσεων η PIMCO κατέχει το δικαίωμα λήψης αποφάσεων ψήφου και/ή την εξουσία διαχείρισης επί των μετοχών της Eurobank που αναφέρονται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

Τέλος, στην προαναφερθείσα γνωστοποίηση της PIMCO, σημειώνεται ότι κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ελέγχει την PIMCO, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3556/2007.