Ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων προς την Intrum Hellas DAC | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων προς την Intrum Hellas DAC

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (“Eurobank”) ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 5 Οκτωβρίου 2017 συμφωνίας και σχετικής ανακοίνωσης, ότι την 13η Νοεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους 1,5 δισ ευρώ προς την Intrum Hellas DAC, εταιρία που ελέγχεται από τo Intrum Group. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανέλαβε η 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.