Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) της Εταιρείας και της θυγατρικής της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα), κατά τις συνεδριάσεις τους της 8ης Απριλίου 2020, εξέλεξαν ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους την κ. Αλίκη Γρηγοριάδη και την κ. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, με ισχύ της παραίτησής τους από την 8η Απριλίου 2020, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Richard Boucher και Νικολάου Μπέρτσου, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών.

Περαιτέρω, τα Δ.Σ. της Εταιρείας και της Τράπεζας αποφάσισαν στις ίδιες συνεδριάσεις τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. κας Ειρήνης Ρουβιθά Πάνου και κ. Rajeev Kakar, προσωρινά ως μέλη των Επιτροπών Ελέγχου της Εταιρείας και της Τράπεζας, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Richard Boucher και κ. Νικόλαου Μπέρτσου από τις εν λόγω Επιτροπές, οι οποίοι ήταν μέλη τους μέχρι την 8η Απριλίου 2020.

Η κα Αλίκη Γρηγοριάδη είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και έχει περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας σε ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech).

Η κα Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου1 κατέχει τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. στην κυπριακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cyta και έχει περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Με την προσθήκη των δύο νέων μελών Δ.Σ. ενισχύεται σημαντικά η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στα Δ.Σ. της Εταιρείας και της Τράπεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Διαφοροποίησης των μελών του Δ.Σ., η οποία έχει υιοθετηθεί βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού και ελληνικού νομικού πλαισίου καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τα Δ.Σ. και οι Διοικήσεις της Εταιρείας και της Τράπεζας ευχαριστούν θερμά τον κ. Richard Boucher και τον κ. Νικόλαο Μπέρτσο για την παρουσία και πολύτιμη προσφορά τους στον Όμιλο Eurobank.

Τέλος, η εκλογή των νέων μελών των Δ.Σ. της Εταιρείας και της Τράπεζας θα ανακοινωθούν στις αμέσως επόμενες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τους αντιστοίχως, οι οποίες θα κληθούν να αποφασίσουν επίσης την εκλογή της κας Ρουβιθά Πάνου και του κ. Kakar στις Επιτροπές Ελέγχου της Εταιρείας και της Τράπεζας, ενώ σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των νέων μελών των Δ.Σ. από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

1Περισσότερες πληροφορίες για τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών Δ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobankholdings.gr