Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο FTSE4GOOD Emerging Index εντάχθηκε η Eurobank, αποδεικνύοντας την υψηλή, κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Τράπεζας. Ο διεθνής δείκτης αξιολογεί την απόδοση εισηγµένων εταιριών ως προς τις Περιβαλλοντικές, τις Κοινωνικές και τις σχετικές µε την εταιρική ∆ιακυβέρνηση (ESG) επιδόσεις τους.

Η ένταξη της Eurobank στο FTSE4GOOD Emerging Index αποτελεί µια ακόµη επιβεβαίωση της έµπρακτης δέσµευσης της Τράπεζας σε θέµατα αειφόρου
ανάπτυξης.

Η FTSE Russell (εµπορική επωνυµία της FTSE International Limited και της Frank Russell Company) επιβεβαίωσε ότι η Eurobank ύστερα από ανεξάρτητη αξιολόγηση σύµφωνα µε τα κριτήρια FTSE4Good, πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συµπεριληφθεί στη σειρά των δεικτών FTSE4Good. Η Σειρά ∆εικτών FTSE4Good, που δηµιουργήθηκε από τον παγκόσµιο πάροχο δεικτών FTSE Russell, µετρά την απόδοση εταιρειών που επιδεικνύουν σηµαντικές πρακτικές στο Περιβαλλοντικό, το Κοινωνικό πεδίο και στο πεδίο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ESG).

Οι δείκτες FTSE4Good χρησιµοποιούνται από πλήθος φορέων της αγοράς για τη δηµιουργία και την αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων, ενώ ο δείκτης FTSE4Good Emerging εγκαινιάστηκε το Δεκέµβριο του 2016.

Από το 2003 η Eurobank επενδύει στην ανάπτυξη και την εφαρµογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής και µέσα από πιστοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης (Περιβάλλοντος ISO 14001 / EMAS & Ενέργειας ISO 50001) αναλαµβάνει, συστηµατικά, πρωτοβουλίες για τη µείωση του περιβαλλοντικού και ανθρακικού της αποτυπώµατος. Το 2016 ήταν µια χρονιά σηµαντικής επιτυχίας στον τοµέα αυτό καθώς, µε την εφαρµογή των συστηµάτων της, η Eurobank, µείωσε σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας κατά 8,1% και τις συνολικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 7,6% σε σχέση µε το 2015. Παράλληλα, συνεχίστηκε επιτυχώς η εξοικονόµηση λοιπών φυσικών πόρων καθώς και η ανακύκλωση και η αξιοποίηση αποβλήτων, όπως το χαρτί και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός. Επιπλέον, η Τράπεζα έδωσε βάρος στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων του δανειακού της χαρτοφυλακίου, αναφορικά µε την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από σηµαντικούς δανειολήπτες, ενώ προσφέρει και σειρά «πράσινων προϊόντων» που παρέχουν κίνητρα και εργαλεία για φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες. 

Επίσης, η Eurobank από το 2005, συµµετέχει ενεργά σε µια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης όπως η Χρηµατοοικονοµική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNEP FI) µε ένα από τους βασικούς στόχους την ενίσχυση χρηµατοδότησης έργων που συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων αξιολογώντας ταυτόχρονα τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό κίνδυνο.

Επόµενος στόχος της Eurobank είναι η παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής πάνω στην κλιµατική αλλαγή και τις ευκαιρίες που µπορεί να
παρουσιαστούν στον τραπεζικό χώρο από την χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για έργα που αφορούν στην µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός τους δηµιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο χαµηλού περιβαλλοντικού ρίσκου και ελκυστικό σε διεθνείς επενδυτές.

ΚΑΤΕΒΑΖΩ το Δελτίο Τύπου