Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας για την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία, η Eurobank συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια αξιοποιώντας κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας, με ευνοϊκούς όρους, των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η οικονομική δραστηριότητα και να στηριχθεί η απασχόληση.
Συγκεκριμένα, παρέχει δυνατότητα χρηματοδότησης για κεφάλαια κίνησης, με 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια του δανείου, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, συμμετέχοντας στο νέο Υποπρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)» που προστίθεται στη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» της ΕΑΤ. Μέρος της χρηματοδότησης παρέχεται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Τα νέα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται από 10.000  - 500.000 ευρώ, το επιτόκιο επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια του δανείου από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διατηρεί τη διετία αυτή τις θέσεις απασχόλησης που είχε κατά την 19/03/2020 και δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο συγκεκριμένο δάνειο, ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια παρέχεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% της συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Ειδικότερα:

  • Επιλέξιμες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δράσης, οι οποίες έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους λόγω COVID - 19 και τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης για το δάνειο διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ, όπως οι ΚΑΔ αυτοί έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και προβλέπονται από το Υποπρόγραμμα.
  • Επιδοτείται από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ το 100% του επιτοκίου του δανείου για τα δύο πρώτα χρόνια, κατά τα οποία παραμένει σταθερό. Δεν επιδοτείται η εισφορά του ν. 128/75, καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου παρέχεται άτοκη χρηματοδότηση για το 40% του ποσού του δανείου, που προέρχεται από κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
  • Ανώτατο ύψος δανείων είναι τα 500.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν και στα άλλα δύο, υφιστάμενα Υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ υπό την προϋπόθεση ότι η, συνολική, χρηματοδότηση δεν θα υπερβαίνει τα 1,5 εκατ. ευρώ.
  • Τα δάνεια έχουν συνολική διάρκεια 2 – 5 έτη και παρέχονται με δυνατότητα περιόδου χάριτος πληρωμής κεφαλαίου από 6 έως 12 μήνες.

Το νέο Υποπρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από την ΕΑΤ», της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση- ΤΕΠΙΧ ΙΙ», θα είναι πρόσθετο των υφιστάμενων Υποπρογραμμάτων δανείων Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίου Κίνησης, τα οποία και θα συνεχίσουν να προσφέρονται.
Η βασική διαφορά στο νέο Υποπρόγραμμα είναι ότι το ποσό των τόκων της συμμετοχής της Τράπεζας, για τα δύο πρώτα έτη από την εκταμίευση, θα επιδοτείται πλήρως από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Σημειώνεται ότι τα δάνεια αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα κατά 40% από το ΤΕΠΙΧΙΙ και κατά 60% από την Τράπεζα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν online αίτηση συμμετοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων επιλέγοντας την Eurobank.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους συμβούλους της Τράπεζας στο Δίκτυο Καταστημάτων ή/και μέσω v – Banking.