Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην προώθηση των αρχών για μια υπεύθυνη και βιώσιμη επενδυτική πολιτική και επιχειρηματική δραστηριότητα προχωρά η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment) - Σύμφωνο για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις» με την υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διασύνδεση των επιχειρηματικών αποφάσεων με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG). 

Οι πρωτοβουλίες και η στρατηγική της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ για τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων των εποπτικών αρχών της χώρας, εκπροσώπων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ασφαλιστικών εταρειών, ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων καθώς και πελατών του Private Banking της Eurobank.  

«Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ενεργά τις αρχές βιωσιμότητας τείνουν να έχουν υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία και εν δυνάμει μεγαλύτερη αποδοτικότητα κεφαλαίων. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ ως η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρωτοπορεί, υιοθετώντας νέα, καινοτόμα πρότυπα.  Ο στόχος είναι διπλός: Να εφαρμόσουμε συστηματικά τη νέα αυτή φιλοσοφία στις επιχειρησιακές μας πρακτικές και, μεσοπρόθεσμα, αξιοποιώντας την παρουσία του Ομίλου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να αναδείξουμε, σε συνεργασία με το ΣΕΒ, τις ESG πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τη συλλογική προσπάθεια για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ελληνική οικονομία» δήλωσε ο κ. Θεοφάνης Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Ομίλου Eurobank για την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε ευθυγράμμιση με την κυρίαρχη τάση στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ:  

  • Δημιούργησε, σαν ένα πρώτο στάδιο μιας συστηματικής επενδυτικής διαδικασίας που ενσωματώνει τα κριτήρια ESG, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ESG προσανατολισμό, το (LF) Fund of Funds – ESG Focus που αποσκοπεί στον συσχετισμό της απόδοσης με παράγοντες που σχετίζονται κυρίως με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, ένα πλαίσιο που δύναται να συντελέσει στην επίτευξη μακροπρόθεσμα βιώσιμων αποδόσεων. 
  • Ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση δεικτών ESG στην επιλογή μετοχικών αξιών και ομολογιακών τίτλων για τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
  • Σε εταιρικό επίπεδο, λειτουργεί ως μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ενταγμένη στο πλαίσιο αξιών του Ομίλου Eurobank για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ενώ κινείται δυναμικά και στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού με την ενσωμάτωση αναπτυγμένων τεχνολογικών μεθόδων για την παροχή των υπηρεσιών της.  

Παράλληλα, σχεδιάζει και διαχειρίζεται πρωτοπόρα επενδυτικά προϊόντα που λειτουργούν συμπληρωματικά στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης στοχεύοντας στην αναπλήρωση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση. Επισημαίνεται, ταυτόχρονα, πως στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας με κάθε καινούργια συμμετοχή στο (LF) Fund of Funds – ESG Focus η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ θα συνεισφέρει η ίδια ένα ποσό που θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση του έργου των Παιδικών Χωριών SOS.

Σήμερα το PRI Initiative αριθμεί παγκοσμίως περισσότερα από 2.200 μέλη (μεταξύ αυτών συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων και κεφαλαίων) που ελέγχουν συνολικά κεφάλαια άνω των 82 τρισ. δολαρίων, σε παγκόσμιο επίπεδο, και δραστηριοποιούνται σε πάνω από 50 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.unpri.org/