Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σε συνέχεια της από 23 Αυγούστου 2023 ανακοίνωσης της, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με την Senvest Management, LLC, βάσει της οποίας η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει συμμετοχή 1,6% (6.587.676 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»), έναντι συνολικού τιμήματος  15,5 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή («Συναλλαγή»), το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης. Η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε η Senvest Management, LLC θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση και επιπλέον μετοχών μέσω άλλων συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές εγκρίσεις.

H Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και την απόκτηση ποσοστού 17,3% από την Poppy S.a.r.l  όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 23 Αυγούστου, η συμμετοχή της θα ανέλθει συνολικά σε 48,1%.