Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

O θεσμός των μικροπιστώσεων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη δημιουργία και ενίσχυση της συμπεριληπτικής οικονομίας (Inclusive Finance) με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης κυρίως ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η Action Finance Initiative (AFI Microfinance SA) και η Eurobank ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για τον κλάδο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει του νόμου 4701/2020, η AFI Microfinance SA έλαβε άδεια λειτουργίας ως ανεξάρτητος πάροχος μικροπιστώσεων, από την Τράπεζα της Ελλάδας, και ξεκινά τη χορήγηση επιχειρηματικών μικροδανείων, ποσού έως 15.000 ευρώ, που δύναται να φθάσει έως και 25.000 ευρώ.

Με τα νέα δεδομένα, η AFI Microfinance SA, εκταμιεύοντας μόνη της χρηματοδοτήσεις, έχει στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, παρέχοντας στήριξη σε ανθρώπους που αναζητούν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ιδέες και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Στην AFI Microfinance SA, η Eurobank θα παρέχει κεφαλαιακή στήριξη και χρηματοδότηση προς την εταιρεία, υπηρετώντας τις αρχές της συμπεριληπτικής και βιώσιμης ανάπτυξης και την προώθηση της ιδέας των μικροπιστώσεων, ως μιας από τις κεντρικές της δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η AFI ιδρύθηκε το 2014 από την ActionAid Hellas και τον εξειδικευμένο γαλλικό οργανισμό ADIE, ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό να προάγει τη χορήγηση μικροπιστώσεων στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή βοήθειας σε ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και εν γένει ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, διευκολύνοντας στην πράξη τις παραπάνω κατηγορίες πολιτών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Η AFI συνεργάζεται από το 2016 με την Eurobank, παρέχοντας, στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»), υπηρεσίες καθοδήγησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και ειδικότερα σε ευπαθή άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση, καθώς και σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο στη φάση της εκκίνησης όσο και της ανάπτυξής τους, με στόχο την αύξηση της πρόσβασης αυτών στη μικροχρηματοδότηση.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI και σε συνεργασία με την AFI, έχουν χορηγηθεί από την Eurobank 700 μικροδάνεια, ενισχύοντας την ελληνική μικροεπιχειρηματικότητα με περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουν δημιουργηθεί 913 νέες θέσεις εργασίας μέσω αυτοαπασχόλησης και υποστήριξης επιχειρήσεων για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων. Το 60% των επιχειρήσεων που έχουν λάβει χρηματοδότηση είναι νέες επιχειρήσεις και το 43% ανήκουν σε γυναίκες.

H κοινωνικο-οικονομική σημασία των μικροπιστώσεων και η οικονομική συμπερίληψη ευρύτερα, έχει αναγνωριστεί από την Eurobank ως ένας από τους στόχους της Στρατηγικής Βιωσιμότητας της Τράπεζας. Στρατηγικό στόχο της Eurobank αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση πρωτοβουλιών όπως του Action Finance Initiative, ώστε να συνδράμει, με ουσία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, στη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής οικονομίας που θα παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα ή ομάδες να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης, να αναπτυχθούν και να συνδράμουν στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.