Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Τράπεζα ανακοινώνει την ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ομίλου Eurobank, επιδιώκοντας να στηρίξει, μακροχρόνια, τους εργαζόμενούς της με μια ακόμη πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης που προάγει ισχυρά πρότυπα ESG.

Η ενεργοποίηση του ΤΕΑ, συνιστά ένα σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικής ασφάλισης, προαιρετικής συμμετοχής, για όλο το προσωπικό του Ομίλου που απασχολείται με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που συστάθηκε κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ εργαζόμενων και εργοδότη, λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα. Παρέχει δυνατότητα μακροχρόνιας αποταμίευσης και σημαντικών καλύψεων στους εργαζόμενους που διασφαλίζουν πως στη λήξη της θητείας τους θα έχει συσσωρευθεί ένα σεβαστό ποσό, βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο σε μια στιγμή – ορόσημο στη ζωή τους. Η Eurobank είναι ένας από τους εργοδότες που έχουν αποφασίσει να συμβάλλουν στην ευημερία των εργαζόμενών τους με την ίδρυση ΤΕΑ. Μια πρωτοβουλία που δημιουργεί ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα μέσω της στήριξης των εργαζόμενων και αναπτύσσεται σε ένα εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

Η κα Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Eurobank, δήλωσε: «Το ΤΕΑ του Ομίλου Eurobank είναι πλέον εδώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενών μας, στους οποίους δεσμευόμαστε να προσφέρουμε πάντα το καλύτερο και, ελπίζουμε, και άλλοι Οργανισμοί να στραφούν προς την κατεύθυνση αυτή. Μέσω του νέου Ταμείου, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν, πλήρως, το υψηλό επίπεδο παροχών, πλέον όμως, με πρόσθετα πλεονεκτήματα και ευκαιρίες. Η δημιουργία του ΤΕΑ, συνιστά για εμάς πράξη κοινωνικής ευθύνης, με στόχο να είμαστε πάντα μπροστά για τους ανθρώπους μας.».

Το νέο Ταμείο, διέπεται από ισχυρό νομικό πλαίσιο και στιβαρές εγκριτικές διαδικασίες εξασφαλίζοντας διαφανή και ορθή διακυβέρνηση στα πρότυπα των υψηλών προδιαγραφών του Ομίλου Eurobank, παρέχοντας σημαντικά και πολλαπλά πλεονεκτήματα:

  • Ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος με δυνατότητα τα μέλη να αποταμιεύσουν μακροχρόνια και αποτελεσματικά με επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεών τους. Μια δυνατότητα που βοηθά και στην καλλιέργεια της αποταμιευτικής κουλτούρας, ακόμη και στις νεαρότερες ηλικίες εργαζόμενων.
  • Σημαντικά φορολογικά κίνητρα, αφού οι εθελοντικές εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα του μέλους, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.
  • Με την εγγραφή στο ΤΕΑ, ο Όμιλος Eurobank καταβάλλει, αυτόματα, στο συνταξιοδοτικό λογαριασμό του μέλους, ποσοστό του μισθού του, χωρίς να απαιτούνται εθελοντικές εισφορές από τον εργαζόμενο.
  • Οι εργαζόμενοι - μέλη του ΤΕΑ θα έχουν άμεση πρόσβαση και πλήρη ενημέρωση της προσωπικής τους επενδυτικής μερίδας ανά πάσα στιγμή, μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΤΕΑ με χρήση του προσωπικού τους κωδικού, ενώ το κόστος λειτουργίας του Ταμείου θα καλύπτεται αποκλειστικά από τον Όμιλο Eurobank.

Το Ταμείο θα προβαίνει σε πλήρη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας και των επενδυτικών πολιτικών και μέσων, ώστε να ενημερώνονται τα μέλη του με πλήρη διαφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή σελίδα του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ομίλου Eurobank._