Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Χρηματοδότηση επένδυσης των εταιρειών Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 & Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3 μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για την κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Υπογράφηκαν δύο συμβάσεις κάλυψης μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ποσού €108,64 εκατ. (κεφάλαια Δανείου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και Δανείου Συγχρηματοδότησης), με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους €135,8 εκατ., που πραγματοποιούν οι εταιρείες του Ομίλου Καράτζη, Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 Μονοπρόσωπη Α.Ε. (επένδυση ύψους €67,8 εκατ.) και Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3 Μονοπρόσωπη Α.Ε. (επένδυση ύψους €68 εκατ.) (Εταιρείες). Σκοπός των επενδύσεων που υλοποιούνται από τις δύο Εταιρείες στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, είναι η κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 190 MW, στο Δήμο Κιλελέρ στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Ταυτόχρονα, η Eurobank προέβη σε πρόσθετη χρηματοδότηση των Εταιρειών, συνολικού ποσού €16 εκατ., για την κάλυψη λοιπών (μη επιλέξιμων στο πλαίσιο του ΤΑΑ) δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω ίδιων επενδύσεων.

Οι συμβάσεις υπογράφηκαν παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Νίκου Μαντζούφα, του Διευθύνοντος Συμβούλου των Εταιρειών, Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 και Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3, κ. Κωνσταντίνου Αρχοντάκη, και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, στο κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας στο Μποδοσάκειο Μέγαρο.

Η συνολική χρηματοδότηση προς τις Εταιρείες αφορά σε επενδύσεις με ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς είναι από τις πρώτες επενδύσεις που συνδυάζουν την πώληση της παραγόμενης ενέργειας σε ανεξάρτητο ιδιώτη αγοραστή μέσω μακροχρόνιας σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και τη διάθεση μέρους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στην Ελλάδα. Το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης των εργασιών κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 190 MW, τοποθετείται εντός του τρέχοντος έτους και τα δύο έργα προβλέπεται να είναι πλήρως λειτουργικά έως το τέλος του 2024. Η συνολική επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση του ΤΑΑ, επιδιώκοντας να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σχετικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση των Εταιρειών περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ποσού €108,64 εκατ., με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους €67,9 εκατ. από πόρους του ΤΑΑ, και δανειακών κεφαλαίων ύψους €40,74 εκατ. από την Eurobank. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου, ύψους €27,16 εκατ., θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια των Εταιρειών.

Η Eurobank συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου των εταιρειών Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 και Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3, του Oμίλου Καράτζη, ο οποίος συμβάλλει έμπρακτα στην εθνική προσπάθεια για την «πράσινη» μετάβαση του ενεργειακού μείγματος της χώρας και τη διασφάλιση της ενεργειακής της επάρκειας. Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν υγιή επιχειρηματικά σχέδια μέσω και των κεφαλαίων του Ελλάδα 2.0, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Eurobank, η οποία στηρίζει με συνέπεια κάθε επιχείρηση που προωθεί επενδύσεις, προάγοντας την απασχόληση, τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία.

 

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Νίκος Μαντζούφας,  Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Εταιρειών, Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 1 και Καράτζη Ανανεώσιμες Θεσσαλία 3, κ. Κωνσταντίνος Αρχοντάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης