Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της σε όρους ενεργητικού και κεφαλαίων υπό διαχείριση, παρέμεινε το 2023, για 16η χρονιά, ηγέτιδα στο χώρο διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) και θεσμικών χαρτοφυλακίων με υπό διαχείριση κεφάλαια αξίας €5,38 δισ..

Με μερίδιο αγοράς 26,47% και ενεργητικό €4,18 δισ. στα Α/Κ*, η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.ΑΚ. ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των επενδυτών, πετυχαίνοντας για ακόμα μία χρονιά, αξιοσημείωτες αποδόσεις. Παράλληλα, αξιοποιώντας τη συγκυρία στην εγχώρια και τη διεθνή οικονομία, εισήγαγε, πρώτη, νέα καινοτόμα προϊόντα στην ελληνική αγορά Α/Κ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Target Maturity Bond Funds, που αξιοποίησαν την ανοδική πορεία των επιτοκίων, προσφέροντας στους επενδυτές προκαθορισμένη διάρκεια παραμονής στην επένδυσή τους, εκτιμώμενη απόδοση στη λήξη αυτής καθώς και διανομή μερίσματος.

Η συνέπεια, η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαχρονικά χαρακτηρίζει την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία διαθέτει και πολυετή παρουσία στις αγορές της Κύπρου και του Λουξεμβούργου, αποτυπώθηκε στη σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά €1,20 δισ. το έτος 2023 και στις αξιοσημείωτες αποδόσεις που πέτυχαν τα Α/Κ (υπό διαχείριση ή επενδυτική διαχείριση από την Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.) στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα:

Κατηγορία Αμοιβαίο Κεφάλαιο   Απόδοση 2023

 Funds of Funds Μετοχικά

Eurobank I (LF) FoF Equity Blend 12.46%
 Funds of Funds Μικτά  Eurobank I (LF) FoF Life Cycle 2047  14.01%
 Eurobank I (LF) FoF Life Cycle 2032  10.97%
 Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών  Eurobank I (LF) Global Equities  12.85%
 Μετοχικά Ελλάδος  Eurobank I (LF) Greek Equities   43.45%
 Ομολογιακά Διεθνή  Eurobank I (LF) High Yield A List  10.37%
 Ομολογιακά Ελλάδος  Eurobank I (LF) Greek Government Bond Fund  13.92%
 Eurobank I GF Greek Bond Fund  11.72%
 Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund  10.46%
 Eurobank I (LF) Income Plus €  7.01%
Μικτά Αμοιβαία κεφάλαια Interamerican Ι Μικτό 24.70%
 Eurobank (LF) Flexi Allocation Greece
 

 22.42%

*Στοιχεία Ένωσης θεσμικών Επενδυτών, 31.12.2023

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
Τα εν λόγω έγγραφα έκαστου ΟΣΕΚΑ, είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα στα καταστήματα Eurobank, καθώς και στο δικτυακό τόπο www.Eurobank.gr/ καθώς και στο www.eurobankam.gr.
Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2292401000, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.