Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σε συνέχεια της από 11 Απριλίου 2023 ανακοίνωσης με θέμα «Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων» (εφεξής «Πρόγραμμα»), η Τράπεζα, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία υποστήριξης αλλά και ανταμοιβής των πελατών της, ιδιωτών συνεπών δανειοληπτών, ανακοινώνει την παράταση του Προγράμματος για άλλους 12 μήνες, με τους ιδίους όρους όπως αναλυτικά περιγράφονταν στην ανακοίνωση της 11ης  Απριλίου 2023.

Ειδικότερα, ανάλογα με τα επιτόκια βάσης και το νόμισμα του δανείου, τα επιτόκια του Προγράμματος που συνεχίζουν να ισχύουν, έχουν ως εξής:

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΗΣ Επιτόκιο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Δάνεια σε Ευρώ
EURIBOR 1 μηνός
2,70%
EURIBOR 3 μηνών 2,85%
Επιτόκιο ΕΚΤ (MRO) 3,30%
Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
 Επιτόκιο SARON[1] 1,20%

[1] Από το διατραπεζικό επιτόκιο SARON (Swiss Average Rate Overnight) υπολογιστικά προκύπτουν τα αντίστοιχα LIBOR για το Ελβετικό Φράγκο.