ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για τη δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για τη δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε΄ του ν. 3401/2005 

για τη δωρεάν διάθεση στο προσωπικό

της Τράπεζας EFGEurobankErgasiasΑ.Ε.

μετοχών προερχόμενων από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της

με κεφαλαιοποίηση κερδών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») σχετικώς με τη διάθεση νέων δωρεάν μετοχών σε μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2007, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε΄ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα: 

 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο  ανταμοιβής των προσπαθειών και επιτευγμάτων του προσωπικού αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και δεδομένης της συνεχιζόμενης πολύ καλής απόδοσης και της εξάπλωσης της παρουσίας του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη το 2006, θα διαθέσει,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 2 περ. στ΄ του κ.ν. 2190/20 και 1 του π.δ. 30/1988, δωρεάν μετοχές στο προσωπικό, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων κερδών  χρήσεως 2006. Επειδή η έκδοση των μετοχών αυτών γίνεται υπέρ του προσωπικού, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δεν τίθεται θέμα ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, δεδομένου ότι ο ίδιος ο νόμος προβλέπει εν προκειμένω τη μη συμμετοχή των μετόχων στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον αυτή γίνεται υπέρ του προσωπικού και υπό τους λοιπούς όρους του νόμου.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό 2.771.973,60 ευρώ, με έκδοση 839.992 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων κερδών χρήσεως 2006.

Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδητης χρήσεως 2007 και θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων εταιρειών, περιλαμβανομένων μελών Δ.Σ. με οποιαδήποτε σχέση και μορφή εργασίας, που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις 31.12.2006, με κριτήριο επιλογής και κατανομής τη  συμβολή καθενός στο έργο της Τράπεζας ή των συνδεδεμένων εταιρειών σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης του. Η ειδικότερη κατανομή των νέων μετοχών στους δικαιούχους θα αποφασισθεί, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, από το Δ.Σ., το οποίο θα δύναται να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω προς τούτο την ειδική Επιτροπή Ανταμοιβών.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ποσό 1.267.292.730,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 384.028.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

 

1.         Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης

2.         Ευφροσύνη Κουλοχέρη, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης      

 

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 11528 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210–3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.