Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη συνεδρίαση της 3.4.2007, ενέκρινε  πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με τους εξής όρους :

α)  Η Τράπεζα δύναται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών εντός των επόμενων 12 μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β)  Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν ισούται με τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της, στον οποίο συνυπολογίζονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές (δηλαδή με σημερινά δεδομένα ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν είναι 19.159.405).

γ)  Το μέγιστο συνολικό ποσό του ανωτέρω προγράμματος ανέρχεται σε 730 εκ. ευρώ.

δ) Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 38,00 ευρώ και κατώτατη 6,00 ευρώ. Οι τιμές αυτές θα αναπροσαρμοστούν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος των μετόχων για λήψη των νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες για κάθε 10 παλαιές (η έκδοση των οποίων εγκρίθηκε με απόφαση της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) σε 31,67 ευρώ και 5,00 ευρώ αντιστοίχως.

Αθήνα, 4 Απριλίου  2007

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E