Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω Του Χρηματιστηρίου Αθηνών 3.4.2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω Του Χρηματιστηρίου Αθηνών 3.4.2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 19.4.2006 μέχρι 2.4.2007αγόρασε 8.579.177 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 25,28 ευρώ ανά μετοχή.

Η  αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 14.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 3.4.2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστημα από 3.4.2006 μέχρι 3.4.2007, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.

Κατόπιν των  ανωτέρω,  η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 685.522 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,18% του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.

Αθήνα, 3Απριλίου 2007 

ΤΡΑΠΕΖΑ EFGEUROBANKERGASIASA.E.