Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις ΑΕ

Kατά την 157η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 22 Απριλίου 2002, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Απριλίου 2002. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Kατά την 157η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 22 Απριλίου 2002, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Απριλίου 2002. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:
1. Αντώνιος Μπίμπας του Γεωργίου, Πρόεδρος.2. 'Aγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος.3. Ιωάννης Σακελλαριάδης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος.4. Μιλτιάδης Σινιόσογλου – Τοσίτσας του Συμεών, Μέλος.5. Alexander Zagoreos του Ελευθέριου, Μέλος.6. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος του Θεόδωρου, Μέλος.7. Δημήτριος Γεωργούτσος του Αθανασίου, Μέλος.Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας από 02.10.2001 είναι ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.Από την αρχή του έτους μέχρι την 30.04.2002, η εσωτερική αξία της μετοχής σημείωσε μείωση 10,63% ενώ κατά την ίδια περίοδο η μείωση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. ανήλθε σε 14,40%. Στις 30.04.2002 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 17,48% (εσωτερική αξία της μετοχής 3,48 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής της αξίας 2,87 ευρώ). Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 30.04.2002 ανερχόταν σε 112.124 χιλ. ευρώ και ήταν τοποθετημένο κατά 80,35% σε εισηγμένες μετοχές, κατά 7,70% σε μη εισηγμένες μετοχές, κατά 3,68% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: Chipita 9,0%, Τιτάν(κο) 8,7%, OTE 6,7%, Coca Cola–3E 6,3% και Γερμανός 5,0%. Επίσης η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι, η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 2001, που ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή, αρχίζει από τη Δευτέρα 27 Μαίου 2002, και θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου την Τρίτης 30 Απριλίου 2002.