Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενεργητικό Ομίλου 1999

Σε 2,8 τρισ. δρχ. διαμορφώθηκε το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Τράπεζας EFG Eurobank για το 1999. Με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού χρήσης 1999, οι συνολικές χορηγήσεις έφθασαν το 1,1 τρισ. δρχ. και οι καταθέσεις τα 2,1 τρισ. δρχ.

Σε 2,8 τρισ. δρχ. διαμορφώθηκε το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Τράπεζας EFG Eurobank για το 1999. Με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού χρήσης 1999, οι συνολικές χορηγήσεις έφθασαν το 1,1 τρισ. δρχ. και οι καταθέσεις τα 2,1 τρισ. δρχ.
Το 1999, ήταν έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των τραπεζών Αθηνών και Κρήτης με την πλήρη ενσωμάτωση του δικτύου των καταστημάτων που από τον περασμένο Οκτώβριο λειτουργεί με ενιαία δομή και προιοντική βάση. Επίσης, ήταν έτος πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού. Στο τέλος Δεκεμβρίου 1999, η καθαρή θέση της τράπεζας ήταν 330 δισ. δρχ., απαλλαγμένη από το good will των εξαγορών και από κάθε είδους επισφάλειες. Η εξυγίανση του ισολογισμού που απαίτησε διαγραφές και προβλέψεις συνολικού ύψους 70 δισ.δρχ., καθώς και το υψηλό επίπεδο της καθαρής θέσης, μετά την εξυγίανση αυτή, εκφράζουν πλήρως την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας.Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως, η σύγκριση των μεγεθών του ισολογισμού του 1999 με αυτά του ισολογισμού του 1998, δεν είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικής εικόνας της τράπεζας καθώς ο ισολογισμός του 1998 δεν περιελάμβανε την Τράπεζα Κρήτης ενώ τα αποτελέσματα του 1998 δεν περιελάμβαναν τα αποτελέσματα της Τράπεζας Κρήτης και μέρος των κερδών της EFG Eurobank.Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που απεικονίζονται στον ισολογισμό, παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των μεγεθών, η οποία δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτική της πραγματικής εξέλιξής τους. Τα οργανικά αποτελέσματα, που είναι αντιπροσωπευτικά του πραγματικού ρυθμού δυναμικής ανάπτυξης της τράπεζας, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα σημαντική πραγματική αύξηση.Ετσι, η πραγματική αύξηση του συνολικού ενεργητικού σε συγκρίσιμη πλέον βάση έφθασε το 1999 το 58%, ρυθμός που αντιπροσωπεύει και το γενικό ρυθμό αύξησης των εργασιών της τράπεζας. Αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των εργασιών που ξεπερνούν το 50% σημειώνονται και κατά το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους.Τα συνολικά έσοδα εκμεταλλεύσεως του Ομίλου της EFG Eurobank ανήλθαν σε 190 δισ.δρχ. Τα καθαρά κέρδη, προ φόρων και εκτάκτων προβλέψεων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθαν σε 97 δισ. δρχ., εκ των οποίων τα καθαρά λειτουργικά κέρδη εμφανίζουν πραγματική αύξηση της τάξης του 140%. Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των εργασιών και ανάπτυξης της τράπεζας οδήγησαν και στην αύξηση του προσωπικού με την πρόσληψη κατά το περασμένο έτος 600 νέων στελεχών. Στο τέλος του 1999 εξάλλου το συνολικό δίκτυο της τράπεζας αριθμούσε 188 σημεία πώλησης.
Το ΔΣ της τράπεζας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 100 δρχ. ανά μετοχή. Επίσης, ενόψει της συγχώνευσης της EFG Eurobank με την Τράπεζα Εργασίας θα προταθεί η διανομή δωρεάν, σε όλους τους μετόχους της νέας τράπεζας, 3 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση της νέας τράπεζας μετά τη συγχώνευση.